Close

Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v souboru .pdf ke stažení zde.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po

dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba

(jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy

informovat provozovatele e-hopu www.domovzdravi.cz, Miroslavu Dvořákovou, se sídlem Masarykova tř. 1021, 735 14 Orlová ,

identifikační číslo: 02354012 , formou jednostranného právního jednání například dopisem zaslaným prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu

Domov zdraví – Miroslava Dvořáková, Na výsluní 1279, 735 14 Orlová

nebo e-mailem na info@domovzdravi.cz

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů

ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od

Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi

nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro

provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím

nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo náležitě prokážete,

že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v

důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou

a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o

odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.